Make your own free website on Tripod.com

普通話練習(中一)

. 填上適當的聲調 :

  

, 他 ,

  

, 甚 ,

  

, 知 , 學 .

 

. 填上適當的聲母 : ( b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h )

____ai ____ian 稻 ____ao ____u

____ian ____ing 苗 ____iao ____u

____en ____ie 高 _____ao ____a

____in _____e 賠 ____ei _____i

____ei _____e 海 ____ai _____ian

____an ____u 跑 ____ao _____ao

____en _____i 後 ____ou _____uo

 

. 填上適當的韻母 : ( a , o , e , i , u , u )

b____ l____ 德 d____ y____

d____ y____ 姑 g____ m____

p____ y____ 夫 f____ f____

h____ f____ 歌 g____ p____

k____ b____ 體 t____ y____

l____ xing 女 n____ lang

 

 

. 把下面的拼音譯成文字 :

da jia yao xue hao pu tong hua ,

_________________________________________

jiu yao duo lai can jia wo men de ju hui .

______________________________________________________.

 

如果有任何問題 , 歡迎即時提問 , 或寄電郵給我們 : qespth@yahoo.com

祝大家奪取優異的成績 !